Ett vägskäl med klimatfrågan

Under tiden i Näringsdepartementet började jag så småningom förstå att det finns två olika förhållningsätt gentemot lösningen på klimatfrågan i Sverige. Den ena lösningen förespråkar reducerad konsumtion och produktion. Människor borde flyga mindre, äta mindre kött, byta ut bilen mot kollektivtrafik, alternativt elbil eller el-cykel, och återvinna samt återanvända material på bästa möjliga sätt. Ansvaret ligger delvis på individen och dennes konsumtion och resonemanget följer en logik om att minskad efterfrågan leder till reducerad tillväxt. Samtidigt ska staten och EU stävja industrierna och dess vilja av att producera mer. Sätt att göra det kan exempelvis handla om inrättandet av utsläppstak, skyddandet av områden som har hög betydelse för växter och djur (så kallade nyckelbiotoper) och skattelättnader för mer klimatvänliga alternativ.

Det andra förhållningssättet gentemot lösningen på klimatfrågan betraktar tillväxten som något positivt men hävdar att industrierna och dess företag behöver genomgå en strukturell och grundlig förändring; det fossila behöver forslas ut medan mer cirkulärt och biobaserat material är tänkt att ersätta. Det var inte sällan man fick höra sloganen Allt som görs av olja kan göras av skogsråvara. Exempel på lösningar kan vara att byta ut bensin från olja till bensin från skog och restprodukter eller göra något simplare som att bygga mer hus av trämaterial. Man menar helt enkelt att fossilbaserade, utsläppskrävande och förorenande råvaror behöver bytas ut mot mer klimatvänliga alternativ och därav måste det investeras mer på innovation och forskning. Skatter, utsläppstak, nyckelbiotoper och andra incitament från stat och EU bör tillämpas i mindre utsträckning för att industrierna och företagen ska kunna ha råd för att genomgå en omställning till fossilfritt. Att exempelvis beskatta flyget är inte någon höjdare bland människor som förespråkar detta tillvägagångssätt.

Hur går vi vidare?

/Mesir

Läs mer